ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด 3 คนต้องออกตามวาระ เพื่อให้มีการสรรหากรรมการใหม่ทุกปี โดยสิ้นปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน