รายนามนักวิเคราะห์

  รายนามนักวิเคราะห์ด้านการลงทุนของ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ปรับปรุง : 31 สิงหาคม 2563

  บริษัทหลักทรัพย์ รายนามนักวิเคราะห์ อีเมล์
  บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรีกริน (ประเทศไทย) จำกัด คุณชุติมา วรมนตรี chutima.wor@fssia.com
  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด คุณนฤมล เอกสมุทร narumon.e@bualuang.co.th
  บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) คุณสมนันท์ ผลสมบูรณ์โชค samanun.polsomboonchok@th.nomura.com
  บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน pornthipa.ra@cgs-cimb.com
  บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณสรภพ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ soraphob.panpiemras@clsa.com
  บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด คุณอดุลย์ เศรษฐี atul.sethi.2@credit-suisse.com
  บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณลีนา แพรักขกิจ leenap@th.dbs.com
  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณธัญญธร ทรงวุฒิ thanyatorn.s@fnsyrus.com
  บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด คุณวิลาสินี บุญมาสูงทรง wilasinee@globlex.co.th
  บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณสรพงษ์ จักรธีรังกูร sorapong.j@kasikornsecurities.com
  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณณภัทร วรจรรยาวงศ์ napatv@kgi.co.th
  บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณวนิดา ไกสเล่อร์ vanida.g@maybank-ke.co.th
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด คุณจิราภรณ์ ลินมณีโชติ Jiraporn.linm@kkpfg.com
  บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย danait@phillip.co.th
  บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด คุณพรรณรายณ์ ติยะพิทยารัตน์ phannarai.von@thanachartsec.co.th
  บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด คุณณัฐวุฒิ ศิวะรุจิวงศ์ nathavut@tisco.com
  บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด คุณณัฐจุฑา ณ พัทลุง natchutha.na-pattaloong@ubs.com
  บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด คุณพีระวัฒน์ เด่นธนานันต์ peerawat@uobkayhian.co.th
  บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด คุณจารุชาติ บูชาชาติ jaruchart.b@yuanta.co.th