รายนามนักวิเคราะห์

    รายนามนักวิเคราะห์ด้านการลงทุนของ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ปรับปรุง : 30 มิถุนายน 2561

    บริษัทหลักทรัพย์ รายนามนักวิเคราะห์ อีเมล์
    บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรีกริน (ประเทศไทย) จำกัด คุณชุติมา วรมนตรี chutima.wor@fssia.com
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด คุณนฤมล เอกสมุทร narumon.e@bualuang.co.th
    บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน pornthipa.ra@cgs-cimb.com
    บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณสรภพ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ soraphob.panpiemras@clsa.com
    บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด คุณอดุลย์ เศรษฐี atul.sethi.2@credit-suisse.com
    บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณจันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล chanpens@the.dbsvickers.com
    บริษัทหลักทรัพย์ ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด คุณณัฐวุฒิ ศิวะรุจิวงศ์ nathavut@dbtisco.com
    บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณสรพงษ์ จักรธีรังกูร sorapong.j@kasikornsecurities.com
    บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมีโก้ จำกัด คุณวรรัตน์ เผ่าภคะ woraratp@ktzmico.com
    บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด คุณจิราภรณ์ ลินมณีโชติ jiraporn@phatrasecurities.com
    บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด คุณสิริการย์ กฤษฏิ์นิพัทธ์ sirikarn.krisnipat@scb.co.th
    บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด คุณพรรณรายณ์ ติยะพิทยารัตน์ phannarai.von@thanachartsec.co.th