ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัท

เพื่อส่งเสริมให้กรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่สมบูรณ์ในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท และมีความเป็นอิสระต่อการเสนอแนะแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือกันเองโดยไม่มีฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าร่วม ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เพื่อซักถามถึงความเป็นอิสระในการทำงาน ตลอดจนให้แสดงความคิดเห็นเรื่องระบบการควบคุมภายใน