ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อ 10 : หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด

เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นการโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยให้แก่คน ต่างด้าว ในขณะที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเป็นจำนวนถึงร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท นอกเหนือจากการรับโอนหุ้นตามอัตราที่กำหนดในวรรคแรกแล้ว คนต่างด้าวอาจเข้ามาถือหุ้นใหม่ที่ออกโดยบริษัท อันเนื่อง มาจาก (ก) การใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2542 หรือ

การเสนอขายให้แก่ผู้ลง ทุนที่มีลักษณะหรือจัดอยู่ในประเภทตามข้อ 2 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาด หลักทรัพย์เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการขออนุญาตฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 หรือ

การใช้สิทธิแปลงสภาพ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่เสนอขายให้แก่นักลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน ซึ่งออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2535 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2535 แม้ว่าอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะครบร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท แต่ทั้งนี้ การเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้ง หมดเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท การถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเกินร้อยละ 30 แต่ไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทนี้ จะใช้บังคับกรณีการโอนหุ้นของคนต่างด้าวที่ได้หุ้นของบริษัท อันเนื่องมาจากการเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ หรืออันเนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคสองนี้ใน ทุกๆ ทอดของการโอน จนกว่าคนต่างด้าวจะได้โอนหุ้นที่ตนถือดังกล่าวให้แก่บุคคลที่มีสัญชาติไทย