ข้อมูลบริษัท

  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภท ค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยขายบ้านจัดสรรพร้อมที่เป็นส่วนใหญ่ โครงการที่ทำจะเป็นโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและโครงการตามจังหวัดใหญ่ๆ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี หัวหิน ภูเก็ต มหาสารคาม และอยุธยา

  ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 12,031,105,828 บาท เรียกชำระแล้วจำนวน 11,893,544,146 บาท

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

  อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั่น 37-38 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
  โทร. 0-2343-8900

  หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและ
  ข้อบังคับของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  สามารถคลิกเพื่ออ่านข้อมูลได้ในรูปแบบไฟล์ PDF

  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 และได้มีการจัดตั้งแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขึ้นเป็นบริษัทจำกัดในวันที่ 30 สิงหาคม 2526 บริษัทฯ ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยขายที่อยู่อาศัยทั้งประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี หัวหิน ภูเก็ต มหาสารคาม และอยุธยา

  วิสัยทัศน์ของบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คือ เป็นบริษัทชั้นนำของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้ซื้อบ้านและผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยบริษัทฯให้ความสำคัญทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงส่งมอบโครงการและบ้านคุณภาพแก่ผู้บริโภค ทั้งการวิจัย การพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี การก่อสร้าง การออกแบบ ตลอดจนการคัดเลือกวัสดุ และการบริการ เพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างดีและลงตัว เพื่อให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงให้ความสำคัญต่อสังคม คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานภายในองค์กร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯดังกล่าว

  ประวัติบริษัท

  2560

  นายอนันต์ อัศวโภคิน ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจาก ทุกตำแหน่งของบริษัทฯ

  นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจาก ทุกตำแหน่งของบริษัทฯ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

  บริษัทฯ ได้รับรางวัล Trusted Brand 2013 โดยแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นแบรนด์ที่ได้รับการโหวตให้เป็น “แบรนด์สุดยอด หรือ Platinum” ในหมวดของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 จากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ และเป็นเพียงบริษัทเดียวในเอเชียที่ได้รับรางวัลในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การสำรวจนี้เป็นการสำรวจแบรนด์ของสินค้าและบริการที่เลือกโดยผู้บริโภคอย่างแท้จริง

  ได้รับรางวัล Trusted Brand 2013

  2556

  2556

  บริษัทฯ ได้รับรางวัล Trusted Brand 2013 โดยแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นแบรนด์ที่ได้รับการโหวตให้เป็น “แบรนด์สุดยอด หรือ Platinum” ในหมวดของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 จากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ และเป็นเพียงบริษัทเดียวในเอเชียที่ได้รับรางวัลในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การสำรวจนี้เป็นการสำรวจแบรนด์ของสินค้าและบริการที่เลือกโดยผู้บริโภคอย่างแท้จริง

  ในปีนี้ ภายใต้ “LH SMART แนวคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้แนะนำ “ AirPlus”เทคโนโลยีการถ่ายเทอากาศภายในบ้านให้เกิดภาวะสบาย โดยการนำอากาศใหม่เข้ามาแทนที่อากาศเก่าในบ้าน ทำให้บ้านหายใจได้ ติดตั้งให้กับบ้านแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับลูกบ้าน

  “ระบบ AirPlus” คือนวัตกรรมที่แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พัฒนาร่วมกับ ศ. ดร.โจเซฟ เคดารี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และทีมงาน ผู้มีความชำนาญในเรื่องของวัสดุและพลังงาน ซึ่งมีผลงานทางด้านวิชาการมากมายทั้งในระดับสากลและในประเทศไทย โดยนำแนวคิดจากหลักพลศาสตร์ประสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้เกิดพลังงานสะอาด คือ

  ใช้โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนระบบการทำงานของ AirPlus ทั้งนี้ยังสามารถใช้ระบบ Hybrid ในวันที่พลังงานแสงอาทิตย์ไม่พียงพอเพื่อให้การทำงานของ AirPlus เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแนวคิดของ “ระบบ AirPlus” ไว้ดังนี้

  • 1. สะดวกสบายด้วยระบบอัตโนมัติ
  • 2. ถ่ายเทอากาศอย่างต่อเนื่อง
  • 3. ดูแลรักษาง่ายและอายุการใช้งานยาวนาน
  • 4. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก
  • 5. เข้ากับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่
  • 6. ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

  2555

  บริษัทฯ ได้รับรางวัล Trusted Brand 2012 จากการสำรวจของนิตยสาร Reader's Digest ได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากสุดจากผู้บริโภค โดยในปีนี้บริษัทฯ เป็นเพียงบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในประเภทอสังหาริมทรัพย์และยังได้รับรางวัลสูงสุด คือ Platinum Award ติดต่อกันเป็นปีที่เจ็ดอีกด้วย

  ในแง่การตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า บริษัทได้มีการเปิดตัวสินค้าในกลุ่มคอนโดมิเนียมที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แบรนด์ “North” ในทำเลใกล้ใจกลางเมือง

  2554

  บริษัทฯ ได้รับรางวัล Trusted Brand "Platinum Award Winner"
  จากนิตยสาร Reader 's Digest ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

  2553

  ปัจจุบัน สินค้าบ้านเดี่ยวของบริษัทฯอยู่ในระดับราคาสูงกว่า 3 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์และคอนโดมิเนียม อยู่ในระดับราคาสูงกว่า 2 ล้านบาท เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าและตอบสนองความต้องการบ้านของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น บริษัทฯจึงได้พัฒนา product brand ใหม่ที่มีระดับราคาต่ำกว่าสินค้าในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

  • 1.บ้านเดี่ยว ระดับราคา 2.5 - 3 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ “Inizio”
  • 2.ทาวน์เฮ้าส์ ระดับราคา 1.5 - 2 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ “Indy”
  • 3.คอนโดมิเนียม ระดับราคา 1.8 - 2 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ “The Key”

  2551

  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลส่งเสริมจริยธรรมในการทำงานรวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาทักษะและคุณภาพบุคลากร ควบคู่กับการพัฒนาระบบงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตลอดมา ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Trusted Brand "Platinum Award Winner" จากนิตยสาร Reader 's Digest ซึ่งเป็นรางวัลขั้นสูงสุดเพียงหนึ่งเดียว ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการและพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคในประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 3

  ด้านการพัฒนาสินค้าในปี 2551 นี้ บริษัทฯได้พัฒนารูปบ้านแบบใหม่ 2 Series ได้แก่ My Life แบบบ้านซี่รี่ส์ล่าสุดที่ออกแบบจากผลการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคในการอยู่อาศัย ความต้องการ และการใช้พื้นที่ รวมถึงวิถีชีวิตประจำวัน และแบบบ้าน Modern Style ล่าสุดที่โครงการ The Land Mark Residence ซึ่งถือเป็นรุ่นพรีเมี่ยมพิเศษสุด สะท้อนความทันสมัย ตอบรับการอยู่อาศัยแบบ Urban Living อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในระดับราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป

  แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ยังมีการพัฒนาโครงการทาวน์โฮม เพื่อตอบรับความต้องการของตลาดที่อยู่อาศัยระดับราคา 2.7-3.2 ล้านบาท ภายใต้ Brand " Baan Mai" ที่กระจายไปในทำเลต่างๆ ของ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  บริษัทในเครือ

  บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

  ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
  ที่อยู่ : อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7
  เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  เบอร์โทรศัพท์ : 0 2677 7000
  เบอร์โทรสาร : 0 2664 3396

  บริษัท แอล.เอช.เมืองใหม่ จำกัด

  ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
  ที่อยู่ : 80/15 ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
  เบอร์โทรศัพท์ : 0 7638 1150 2

  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

  ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายสินค้าและบริการ
  ก่อสร้างต่อเติม และตกแต่งที่อยู่อาศัย
  ที่อยู่ : 96/27 หมู่ 9 บางเขน อ.เมือง
  จังหวัดนนทบุรี 11000
  เบอร์โทรศัพท์ : 0 2832 1000
  เบอร์โทรสาร : 0 2832 1400

  บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

  ประเภทธุรกิจ : ผลิตวัสดุก่อสร้าง
  ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
  144 หมู่ 16 ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.บางกระสั้น
  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
  เบอร์โทรศัพท์ : 0 3522 1264 71
  เบอร์โทรสาร : 0 3522 1270

  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

  ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์
  ที่อยู่ : อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 5
  เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  เบอร์โทรศัพท์ : 0 2359 0000
  เบอร์โทรสาร : 0 2677 7223