ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการ โดยได้ส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนากรรมการและเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมงานสัมมนาและเป็นวิทยากรต่างๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง วันที่ หัวข้อ
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร 5 ตุลาคม 2562 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเมืองภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 5” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายวัชริน กสิณฤกษ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 และ 1 กรกฎาคม 2562 หลักสูตร DCP รุ่นที่ 275/2019 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
นายอดุล ชูวณิชชานนท์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2562 และ 16 กันยายน 2562 หลักสูตร DCP รุ่นที่ 280/2019 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้ทันต่อธุรกิจที่มีการแข่งขันตลอดเวลา บริษัทได้จัดให้ผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและสถาบันอบรมภายนอกบริษัท รวมถึง การฝึกอบรมการนั่งสมาธิและรับฟังบรรยายธรรม นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งผู้บริหารเข้าศึกษาโครงการที่เป็นหลักสูตรระยะยาว ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท – Executive MBA จำนวน 5 คน