ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการ โดยได้ส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนากรรมการและเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมงานสัมมนาและเป็นวิทยากรต่างๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง วันที่ หัวข้อ
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 28 สิงหาคม 2561 ร่วมสัมมนา หัวข้อ Market Sounding ครั้งที่ 1 โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) โดย บมจ.กสท โทรคมนาคม โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท
    22 กันยายน 2561 บรรยายหัวข้อ “ อสังหาริมทรัพย์และเมืองภาคปฎิบัติ รุ่นที่ 4 ” ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริษัทมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้ทันต่อธุรกิจที่มีการแข่งขันตลอดเวลา บริษัทได้จัดให้ผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและสถาบันอบรมภายนอกบริษัท รวมถึง การฝึกอบรมการนั่งสมาธิและรับฟังบรรยายธรรม นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งผู้บริหารเข้าศึกษาโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ จำนวน 1 คน และเข้าศึกษาที่เป็นหลักสูตรระยะยาว ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท – Executive MBA จำนวน 5 คน