ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

การพัฒนากรรมการ บริษัทมีการส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรของสถาบันกรรมการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนากรรมการในส่วนที่กรรมการท่านนั้น ๆ ยังขาดอยู่ และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้ทันต่อโลกการค้าที่มีการแข่งขันตลอดเวลา ด้วยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท อาทิเช่น โครงการอบรม Workshop Transformative Leadership: Excellence In Work โครงการอบรมเครื่องมือการติดตามความเสี่ยงและวิธีการใช้ในระบบ EIS โครงการอบรม Service Excellence นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งผู้บริหารเข้าศึกษาโครงการที่เป็นหลักสูตรระยะยาว ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท - Executive MBA จำนวน 11 คน หรือหลักสูตรอื่นที่บริษัทเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท