ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

การพัฒนากรรมการ บริษัทมีการส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรของสถาบันกรรมการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนากรรมการในส่วนที่กรรมการท่านนั้น ๆ ยังขาดอยู่ และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้ทันต่อโลกการค้าที่มีการแข่งขันตลอดเวลา ด้วยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท อาทิเช่น โครงการอบรม Risk Management Workshop โครงการอบรม Corporate Risk Workshop โครงการอบรมโครงสร้างและคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งผู้บริหารเข้าศึกษาโครงการที่เป็นหลักสูตรระยะยาว ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท - Executive MBA จำนวน 9 คน หรือหลักสูตรอื่นที่บริษัทเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท