ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการ โดยส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนากรรมการและเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปี 2560 กรรมการบริษัทได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น โครงการอบรม หลักสูตร DCP Program การร่วมสัมมนาหัวข้อ “Digital Technology in Building & Infrastructure Development” และ “Business partner ceremony”

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งผู้บริหารเข้าศึกษาโครงการที่เป็นหลักสูตรระยะยาว ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท - Executive MBA จำนวน 6 คน