ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่กรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น

ในปี 2561 ได้มีการประเมินผลงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีมาก ช่วงร้อยละ 75-85 = ดี ช่วงร้อยละ 65-75 = ค่อนข้างดี ช่วงร้อยละ 50-65 = พอใช้ และต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จัดทำเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

 • การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ
  • - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  • - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  • - การประชุมคณะกรรมการ
  • - การทำหน้าที่ของกรรมการ
  • - ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
  • - การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ
  • - ความพร้อมของกรรมการ
  • - การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ
  • - การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  • - การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • - การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน
  • - การประชุมคณะกรรมการ
  • - อื่นๆ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเป็นการประเมินกรรมการทั้งคณะ หลักเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกับการประเมินคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ