ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง ซึ่งค่าตอบแทนของบริษัทจะอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่านภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในรายงานประจำปี