ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน โดยได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบบริษัท และมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกปี บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุม ภายใต้เรื่อง โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในรายงานประจำปี