ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการให้กรรมการได้รับทราบล่วงหน้าทุกปี เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม และได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม รายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุม โดยได้เปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในรายงานประจำปี