ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ในปี 2561 มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561