คณะกรรมการ

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล

อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 ธันวาคม 2535

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.71% ณ 16 มี.ค. 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    หลักสูตร DAP Program รุ่นที่ 7/2004
    หลักสูตร DCP Program รุ่นที่ 41/2004
    หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 2
  • Stanford Executive Programe, Graduate School of Business, Stanford University

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ค.56-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2546-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2545-เม.ย.56 กรรมการ กรรมการบริหารและรองกรรมการ ผู้จัดการสายสนับสนุน บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2535-2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรรมการ
2555-ปัจจุบัน กรรมการ Land And Houses U.S.A.,INC. (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอล เอช เรียลเอสเตท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอล เอช แอสเซท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2545-ปัจจุบัน กรรมการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ II
2544-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอล เอช เมืองใหม่ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)