คณะกรรมการ

นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์

อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-% ณ 16 มี.ค. 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับ นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (ปปร. 14) สถาบันพระปกเกล้า
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 (วตท. 12)
  • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง (บยส. 17)
  • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 (วปอ.57)

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2559-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรรมการ
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอีซูซุ สงวนไทย
ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา บจก. สยามคาร์เรนท์
2548-2552 กรรมการ บจก. อีซูซุ สงวนไทย สระบุรี