คณะกรรมการ

นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง

อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 สิงหาคม 2554

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.08% ณ 16 มี.ค. 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    หลักสูตร DCP Program รุ่นที่ 54/2005
    หลักสูตร Director Diploma Examination รุ่นที่ 16/2005

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค.60-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2556-ส.ค.60 รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการปฏิบัติการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2531-เม.ย.56 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายดูแลกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรรมการ
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ดับเบิ้ลทรี (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอล เอช เรียลเอสเตท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอล เอช แอสเซท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2544-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอล เอช เมืองใหม่ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)