คณะกรรมการ

นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม

อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 ธันวาคม 2535

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-% ณ 16 มี.ค. 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • นิติศาสตร์บัณทิต เนติบัณฑิตไทย
  • MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    หลักสูตร FN Program รุ่นที่ 13/2004
    หลักสูตร DAP Program รุ่นที่ 18/2004
    หลักสูตร DCP Program รุ่นที่ 62/2005

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.ย. 60 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2556-ส.ค.60 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2535-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2533-มิ.ย. 56 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรรมการ
2555-ปัจจุบัน กรรมการ Land And Houses U.S.A.,INC. (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2544-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอล เอช เมืองใหม่ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2538-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2538-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)