คณะกรรมการ

นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 ธันวาคม 2535

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.23% ณ 16 มี.ค. 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร DAP Program รุ่นที่ 25/2004
  หลักสูตร DCP Program รุ่นที่ 53/2005
  หลักสูตร FGP Program
  by Thai Institute Of Directors (IOD)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 2549)
 • Stanford Executive Programme (SEP) Graduate School of Business, Stanford University

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค.60-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2556-ส.ค.60 กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ธ.ค.56-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (หลักทรัพย์)
2548-ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (ธนาคารพาณิชย์)
2545-เม.ย.56 กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2538-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ (ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง)
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ (ผลิตวัสดุก่อสร้าง)
2534-2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรรมการ
2555-ปัจจุบัน กรรมการ Land And Houses U.S.A.,INC. (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ดับเบิ้ลทรี (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอล เอช แอสเซท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอล เอช เรียลเอสเตท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2538-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอล เอช เมืองใหม่ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2538-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2538-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)