คณะกรรมการ

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

อายุ 68 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2542

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.0013% ณ 16 มี.ค. 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ด้านการตลาดและการเงิน M.B.A.In Marketing & Finance, The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
  • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    หลักสูตร DAP Program รุ่นที่ 4/2003
    หลักสูตร DCP Program รุ่นที่ 58/2005
  • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344)
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
  • การผึกอบรมจากสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 15

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) (ธุรกิจยางพารา)
2553-ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจหลักทรัพย์)
2544-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทรีนีตี้วัฒนา (ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company))
2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2542-2558 กรรมการตรวจสอบ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรรมการ
2554-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการ บจก. ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 (ที่ปรึกษาการลงทุน)
2554-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2553-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2552-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2544-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บล. ทรีนิตี้ จำกัด (ธุรกิจหลักทรัพย์)