คณะกรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์

อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-% ณ 16 มี.ค. 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • LL.M. Harvard University
  • LL.M. Taxation, Boston University
  • Certificate of International Taxation, Haward University
  • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิต สถาบันเนติบัณฑิตยสภา
  • การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP Program

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2548-2551 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย (ธนาคาร)
2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกเชน ฮอสปิตอล (การแพทย์)
2546-2553 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ (ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรรมการ
2545-ปัจจุบัน Partner บจก. ลอว์อัลลายแอนซ์ (ที่ปรึกษากฎหมาย)
2541-2545 Partner ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) (ที่ปรึกษากฎหมาย)