คณะกรรมการ

นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรรมการบริหาร

ดูรายละเอียด

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดูรายละเอียด

นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการปฏิบัติการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดูรายละเอียด

ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

ดูรายละเอียด

นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย

ดูรายละเอียด

นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดูรายละเอียด

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ดูรายละเอียด

นายวิทย์ ตันติวรวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
กรรมการบริหาร

ดูรายละเอียด