คณะกรรมการ

นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
ประธานกรรมการบริหาร

ดูรายละเอียด

นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดูรายละเอียด

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดูรายละเอียด

นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดูรายละเอียด

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ดูรายละเอียด

ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

ดูรายละเอียด

นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดูรายละเอียด