การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา