การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบ โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และ website ของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่รายงานประจำปี 2550 เป็นต้นมา