การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

งบการเงิน

งบการเงินที่นำมาเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียต้องต้องผ่านความ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทก่อน