การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บรรษัทภิบาล : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทจึงได้เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ผ่านทาง website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และ website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนดไว้ นอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่บริษัทได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะนำมาเผยแพร่รวมไว้ใน website ของบริษัท www.lh.co.th ด้วย โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์ บริษัทจึงกำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคต เป็นอำนาจของกรรมการผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็น Chief Investor Relations Officer พร้อมทั้งจัดให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2230-8306
หรือ e-mail address: investor@lh.co.th


ทั้งนี้ในรอบปี 2560 – 2562 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท รวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูลและแจ้งสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สรุปเป็นจำนวนครั้ง/ปีได้ดังนี้

  2560 2561 2562
Road show ในประเทศและต่างประเทศ 6 9 13
Analyst Meeting 5 5 5
Company Visit 53 44 38
Conference Call 7 13 15