การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทได้เปิดเผยเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจำนวนครั้งที่ กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไว้ภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการจัดการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายงานของประธานคณะกรรมการแต่ละคณะเปิดเผยไว้ด้วย