จรรยาบรรณของพนักงาน

แนวทางปฏิบัติของพนักงาน

 • พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมานะอดทน
 • รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า อย่างสุจริตใจ
 • ให้ความเอาใจใส่ต่อองค์กรในเรื่อง รักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัย
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศขององค์กรอย่างเคร่งครัด
 • แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ หากพบว่ามีกระทำการใดๆ เกิดขึ้นโดยมิชอบ
 • ดูแลรักษาอุปกรณ์หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ขององค์กร อย่างชอบธรรม
 • รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน
 • เอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร
 • ไม่กล่าวร้ายต่อองค์กรหรือผู้บริหาร หรือพนักงานอื่นโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
 • ไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร
 • ไม่ส่งเสริม หรือสนับสนุน ให้บุคคลใดๆ กระทำการอันมิชอบต่อองค์กรให้หาประโยชน์ทางการค้าให้ตลเองหรือพวกร้อง
 • ไม่นำอาวุธ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆ เข้ามาภายในบริเวณที่ทำงานเป็นอันขาด
 • หลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ทั้งสิ้น ที่ทำให้ตนเองรู้สึกอึดอัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้าแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้และ รู้สึกไม่สบายใจก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในสังกัดให้รับทราบทันที และขอให้เป็นการรับเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญ เท่านั้นเช่นปีใหม่

กรณีฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแข้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ให้พิจารณาไปตาม โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผู้พิจารณาเองเบื้องต้น หลังจากนั้นสรุปเรื่องส่งต่อให้ผู้บังคับ บัญชาในระดับสูง และสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อตัดสินความผิดพร้อมระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความขัดแข้ง ทางผลประโยชน์ที่เกิดรุนแรงและก่อความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้นำเรื่องเข้าสู่ฝ่ายบริหาร ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและกำหนดโทษต่อไป