กำหนดแนวปฏิบัติเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
    1. เจ้าของกิจการ
    2. ผู้บริหาร
    3. พนักงาน