ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2562 2561 2560 2559 2558
การดำเนินงาน
จำนวนโครงการคงเหลือสิ้นปี 78 69 68 68 68
ยอดจอง (ล้านบาท) 25,356 27,365 26,304 23,908 24,700
ยอดจอง (หน่วย) 3,634 3,864 3,529 3,105 3,549
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 25,151 30,514 31,724 27,372 24,223
รายได้ค่าเช่าและบริการ 4,907 3,733 3,197 2,536 2,036
รายได้รวม 33,307 36,447 38,786 31,853 29,025
กำไรขั้นต้นจากการขาย 8,157 11,114 11,241 9,550 8,219
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 3,383 3,404 3,137 2,964 2,437
กำไรสุทธิ 10,025 10,475 10,463 8,618 7,920
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (วิธีส่วนได้เสีย) 24,405 23,573 22,578 20,259 18,964
สิทธิการเช่า (วิธีราคาทุนสุทธิ) 5,730 6,653 3,666 3,779 2,402
สินทรัพย์รวม 113,139 111,481 109,491 101,506 98,070
จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 11,950 11,950 11,950 11,787 11,730
มูลค่าตามราคาตลาด 117,107 118,302 125,472 115,508 110,849
ข้อมูลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.84 0.88 0.88 0.73 0.69
เงินปันผลต่อหุ้น 0.7 0.75 0.75 0.65 0.60
อัตราการจ่ายเงินปันผล 83% 86% 86% 89% 89%
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 7.1% 7.6% 7.1% 6.6% 6.3%
ราคาตลาด (ณ วันสิ้นปี) 9.80 9.90 10.50 9.80 9.45
อัตราส่วนทางการเงิน
รายได้ค่าเช่า (ต่อรายได้จากการขาย) 19.5% 12.2% 10.1% 9.3% 8.4%
อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย 32.4% 36.4% 35.4% 34.9% 33.9%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อกำไรสุทธิ) 33.7% 32.5% 30.0% 34.4% 30.8%
อัตรากำไรสุทธิ (ต่อรายได้จากการขาย) 39.9% 34.3% 33.0% 31.5% 32.7%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 19.6% 20.9% 21.6% 18.6% 17.9%
หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.85 0.84 0.86 0.85 0.67