ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2561 2560 2559 2558 2557 2556
การดำเนินงาน
จำนวนโครงการคงเหลือสิ้นปี 69 68 68 68 67 67
ยอดจอง (ล้านบาท) 28,788 26,304 23,908 24,700 31,520 30,190
ยอดจอง (หน่วย) 3,969 3,529 3,105 3,549 4,957 5,233
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 30,514 31,724 27,372 24,223 26,037 22,939
รายได้ค่าเช่าและบริการ 3,733 3,197 2,536 2,036 2,280 2,136
รายได้รวม 36,447 38,786 31,853 29,025 31,932 25,742
กำไรขั้นต้นจากการขาย 11,114 11,241 9,550 8,219 9,211 8,203
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 3,404 3,137 2,964 2,437 2,210 2,109
กำไรสุทธิ 10,475 10,463 8,618 7,920 8,423 6,478
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (วิธีส่วนได้เสีย) 23,573 22,578 20,259 18,964 17,497 15,778
สิทธิการเช่า (วิธีราคาทุนสุทธิ) 6,653 3,666 3,779 2,402 3,667 6,280
สินทรัพย์รวม 111,481 109,491 101,506 98,070 86,888 75,369
จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 11,950 11,950 11,787 11,730 10,986 10,026
มูลค่าตามราคาตลาด 118,302 125,472 115,508 110,849 99,419 89,733
ข้อมูลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.88 0.88 0.73 0.69 0.80 0.65
เงินปันผลต่อหุ้น 0.75 0.75 0.65 0.60 0.65 0.40
อัตราการจ่ายเงินปันผล 86.0% 86.0% 89.0% 89.0% 88.0% 62.0%
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 7.6% 7.1% 6.6% 6.3% 7.2% 4.5%
ราคาตลาด (ณ วันสิ้นปี) 9.90 10.50 9.80 9.45 9.05 8.95
อัตราส่วนทางการเงิน
รายได้ค่าเช่า (ต่อรายได้จากการขาย) 12.2% 10.1% 9.3% 8.4% 8.8% 9.3%
อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย 36.4% 35.4% 34.9% 33.9% 35.4% 35.8%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อกำไรสุทธิ) 32.5% 30.0% 34.4% 30.8% 26.2% 32.6%
อัตรากำไรสุทธิ (ต่อรายได้จากการขาย) 34.3% 33.0% 31.5% 32.7% 32.4% 28.2%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 21.0% 20.9% 18.4% 17.4% 19.7% 19.3%
หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.84 0.86 0.85 0.67 0.64 0.96