ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2558 2557 2556 2555 2554
การดำเนินงาน
จำนวนโครงการที่ยังดำเนินงาน 68 67 67 57 55
ยอดจอง (ล้านบาท) 24,700 31,500 30,190 25,080 19,201
ยอดจอง (หน่วย) 3,549 4,957 5,233 5,343 4,284
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 24,223 26,037 22,939 22,305 18,580
รายได้ค่าเช่าและบริการ 2,036 2,280 2,136 1,797 649
รายได้รวม 29,025 31,932 25,742 24,432 22,139
กำไรขั้นต้นจากการขาย 8,219 9,211 8,203 7,586 6,064
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,437 2,210 2,109 2,285 1,156
กำไรสุทธิ 7,920 8,423 6,478 5,682 5,527
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (วิธีส่วนได้เสีย) 18,964 17,497 15,778 14,204 14,379
สิทธิการเช่า (วิธีราคาทุนสุทธิ) 2,402 3,667 6,280 6,420 6,871
สินทรัพย์รวม 98,070 86,888 75,369 65,040 60,833
จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 11,730 10,986 10,026 10,026 10,026
มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท) 110,849 99,419 89,733 97,754 61,660
ข้อมูลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.69 0.80 0.65 0.57 0.56
เงินปันผลต่อหุ้น 0.60 0.65 0.40 0.45 0.40
อัตราการจ่ายเงินปันผล 89% 88% 62% 80% 71%
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 6% 7% 4% 5% 7%
ราคาตลาด (ณ วันสิ้นปี) 9.45 9.05 8.95 9.75 6.15
อัตราส่วนทางการเงิน
รายได้ค่าเช่า (ต่อรายได้รวม) 7.01% 7.10% 8.30% 7.40% 2.90%
อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย 33.93% 35.40% 35.80% 34.00% 32.60%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อกำไรสุทธิ) 30.80% 26.20% 32.60% 28.10% 20.90%
อัตรากำไรสุทธิ 32.70% 32.40% 28.20% 25.50% 29.70%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 17.90% 22.00% 19.90% 18.70% 19.40%
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.70 0.65 0.96 0.80 0.84