ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

เครื่องคำนวณการลงทุน

วิธีการใช้งาน: ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : "ราคาที่ซื้อ", "จำนวนหุ้นที่ถือ" และ "ราคาขาย"

เครื่องคำนวณ การลงทุน   จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาซื้อ (บาท) ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ ราคาที่ขาย (บาท)
ค่าคอมมิสชั่น (%) กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
คอมมิสชั่นขั้นต่ำ (บาท) จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นต่ำ (บาท)
ราคาขาย (บาท) (%) กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)
  คิดเป็นเป็นร้อยละของหน่วยลงทุน (%)
เงินปันผลต่อหุ้น
   
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท) เงินปันผลขั้นต้น (บาท)