ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2560

เอกสาร
หนังสือเชิญเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
ดาวน์โหลด
ประวัติผู้รับมอบฉันทะ
ดาวน์โหลด
ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ดาวน์โหลด
ตารางการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
ดาวน์โหลด
เอกสารและหลักฐานที่ให้นำมาแสดงในวันประชุม
ดาวน์โหลด
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่มหนังสือ
ดาวน์โหลด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ดาวน์โหลด
โครงสร้างกรรมการบริษัท
ดาวน์โหลด
การสรรหากรรมการบริษัท
ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระ
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
 
    • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ดาวน์โหลด
    • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ดาวน์โหลด
    • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุม
ดาวน์โหลด


การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสาร
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯเป็นการล่วงหน้า
ดาวน์โหลด
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2561

เอกสาร
หนังสือเชิญเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
ดาวน์โหลด
ประวัติผู้รับมอบฉันทะ
ดาวน์โหลด
ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ดาวน์โหลด
ตารางการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
ดาวน์โหลด
เอกสารและหลักฐานที่ให้นำมาแสดงในวันประชุม
ดาวน์โหลด
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่มหนังสือ
ดาวน์โหลด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ดาวน์โหลด
โครงสร้างกรรมการบริษัท
ดาวน์โหลด
การสรรหากรรมการบริษัท
ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระ
ดาวน์โหลด
ร่างข้อบังคับของบริษัทฯที่ขอแก้ไข ข้อ 26 และ ข้อ 32
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
 
    • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ดาวน์โหลด
    • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ดาวน์โหลด
    • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุม
ดาวน์โหลด