ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ