คณะกรรมการ

นายวิทย์ ตันติวรวงศ์

อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 กันยายน 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.013% ณ 16 มี.ค. 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.ย.60-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) ”
2556-ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2552-เม.ย.56 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการเงิน บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2534-2551 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรรมการ
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอลเอช มอล แอนด์ โฮเทล (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2555-ปัจจุบัน กรรมการ Land And Houses U.S.A.,INC. (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2543-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอเซียแอสเซทแอดไวเซอรี่ (ที่ปรึกษา)