ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

    แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริจาคเงินให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

    Back21 พฤศจิกายน 2560

    คุณศุภรัชฎ์ วีระกุล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 980,000 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกเลือดไตเทียมแบบ On-Line Hemodiafiltration ยี่ห้อ NIRO รุ่น NCU - 18 Online IIDF - Plus ซึ่งสามารถช่วยผู้ป่วยได้ถึงปีละ 1500 ราย

    การบริจาคในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ของโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 5 ร่วมกันจัดทำโครงการ คอนเสิร์ตศรัทธาเพื่อชีวิต เพื่อบริจาคให้ 42 โรงพยาบาลในต่างจังหวัด โรงพยาบาลละ 1 ล้านบาท โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงพยาบาลที่จะรับมอบเงินบริจาคมีการแบ่งเป็นระดับต่างๆ ได้แก่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เป็นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน โดยมีภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมสนับสนุน และมีการจัดคอนเสิร์ตการกุศล โดยพี่แอ๊ด คาราบาว เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆร่วมสมทบทุนโครงการนี้อีกด้วย