ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

    โครงการนันทวัน รามอินทรา - พหลโยธิน 50 ต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    Back19 ตุลาคม 2562

    คุณพรชัย ทัพวงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 18 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งศึกษาวิชา RB777 : Residential and Commercial Property Development จำนวน 55 ท่าน พร้อมคณะอาจารย์ ที่โครงการนันทวัน รามอินทรา - พหลโยธิน 50 ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชม รับความรู้ ประสบการณ์ และศึกษาดูงานการดำเนินงานทางธุรกิจของโครงการนันทวัน รามอินทรา - พหลโยธิน 50 และของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562