ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

  ปี

  13 สิงหาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563-แก้ไข
  13 สิงหาคม 2563 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
  13 สิงหาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
  13 สิงหาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
  13 สิงหาคม 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
  29 มิถุนายน 2563 การเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
  22 มิถุนายน 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  26 พฤษภาคม 2563 การนำหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
  15 พฤษภาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563-แก้ไข
  14 พฤษภาคม 2563 การกำหนดวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
  14 พฤษภาคม 2563 แจ้งเลื่อนวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นครั้ง ที่ 1/2563
  14 พฤษภาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
  14 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
  14 พฤษภาคม 2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
  23 เมษายน 2563 แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี
  08 เมษายน 2563 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 07 เมษายน 2563
  07 เมษายน 2563 การจ่ายปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
  03 เมษายน 2563 การจ่ายปันผลระหว่างกาล
  03 เมษายน 2563 แจ้งเลื่อนวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นครั้ง ที่ 1/2563
  17 มีนาคม 2563 การนำหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
  27 กุมภาพันธ์ 2563 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  27 กุมภาพันธ์ 2563 เงินปันผลจ่าย และกำหนดวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
  27 กุมภาพันธ์ 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
  27 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
  27 กุมภาพันธ์ 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
  18 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  13 พฤศจิกายน 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
  13 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
  13 พฤศจิกายน 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
  13 พฤศจิกายน 2562 การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
  11 ตุลาคม 2562 แจ้งวันหยุดทำการปี 2563
  11 ตุลาคม 2562 ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการบริษัท
  23 กันยายน 2562 การให้เช่าช่วง โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 แก่กองทรัสต์
  14 สิงหาคม 2562 จ่ายปันผลระหว่างกาล
  14 สิงหาคม 2562 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  14 สิงหาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
  14 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
  14 สิงหาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
  26 มิถุนายน 2562 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
  20 มิถุนายน 2562 การซื้อขายเงินลงทุนในบริษัทอื่นระหว่างบริษัทย่อย
  13 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ
  13 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
  13 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
  13 พฤษภาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
  08 พฤษภาคม 2562 การเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  25 เมษายน 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  03 เมษายน 2562 การนำหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
  27 กุมภาพันธ์ 2562 เงินปันผลจ่าย และกำหนดวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
  27 กุมภาพันธ์ 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
  27 กุมภาพันธ์ 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
  27 กุมภาพันธ์ 2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
  27 กุมภาพันธ์ 2562 เงินปันผลจ่าย และกำหนดวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
  27 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
  15 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
  03 มกราคม 2562 การเกษียณอายุของกรรมการผู้จัดการและการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
  14 พฤศจิกายน 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561-แก้ไข
  13 พฤศจิกายน 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
  13 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
  13 พฤศจิกายน 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
  12 ตุลาคม 2561 ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
  27 กันยายน 2561 แจ้งวันหยุดทำการปี 2562
  15 สิงหาคม 2561 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน-แก้ไข
  14 สิงหาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
  14 สิงหาคม 2561 จ่ายปันผลระหว่างกาล
  14 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
  14 สิงหาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
  14 สิงหาคม 2561 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  03 สิงหาคม 2561 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-5 ของ LH
  03 สิงหาคม 2561 แจ้งยกเลิก EGM การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของนายอนันต์ อัศวโภคิน ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  13 กรกฎาคม 2561 การนำหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
  25 มิถุนายน 2561 ซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าแลนด์แอนด์เฮ้าส์
  21 มิถุนายน 2561 มตินำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของนายอนันต์ อัศวโภคิน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น -เพิ่ม Template
  21 มิถุนายน 2561 มตินำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของนายอนันต์ อัศวโภคิน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น -เพิ่มคำเสนอซื้อ
  21 มิถุนายน 2561 มตินำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของนายอนันต์ อัศวโภคิน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  14 พฤษภาคม 2561 บริษัทย่อยขายอพาร์ทเม้นท์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
  11 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
  11 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
  11 พฤษภาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
  09 พฤษภาคม 2561 การเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  26 เมษายน 2561 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
  22 มีนาคม 2561 การนำหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
  28 กุมภาพันธ์ 2561 เงินปันผลจ่าย และกำหนดวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
  28 กุมภาพันธ์ 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
  28 กุมภาพันธ์ 2561 เงินปันผลจ่าย และกำหนดวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
  28 กุมภาพันธ์ 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
  28 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
  08 กุมภาพันธ์ 2561 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
  18 ธันวาคม 2560 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มเติมให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย
  20 พฤศจิกายน 2560 แจ้งวันหยุดทำการปี 2561
  13 พฤศจิกายน 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
  13 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
  13 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
  13 พฤศจิกายน 2560 การซื้อทรัพย์สินของบริษัทย่อย
  29 กันยายน 2560 ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
  11 สิงหาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
  11 สิงหาคม 2560 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
  11 สิงหาคม 2560 แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
  11 สิงหาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
  11 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
  14 กรกฎาคม 2560 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
  13 มิถุนายน 2560 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  13 มิถุนายน 2560 การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
  29 พฤษภาคม 2560 แจ้งวันหยุดทำการปี 2560 เพิ่มเติม
  24 พฤษภาคม 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ LH เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
  22 พฤษภาคม 2560 แจ้งกรรมการลาออก
  11 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
  11 พฤษภาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
  11 พฤษภาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
  11 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
  11 พฤษภาคม 2560 การเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  09 พฤษภาคม 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
  03 พฤษภาคม 2560 แจ้งการไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (LH-W3)
  27 เมษายน 2560 มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
  24 เมษายน 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯแจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ ไม่รวมสิทธิประโยชน์ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD XR และ XW)
  07 เมษายน 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ LH เริ่มซื้อขายวันที่ 10 เมษายน 2560
  03 เมษายน 2560 5 เมษายน 2560 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ LH-W3
  31 มีนาคม 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
  22 มีนาคม 2560 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : LH-W3
  15 มีนาคม 2560 การนำหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
  15 มีนาคม 2560 กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (LH-W3) ครั้งสุดท้าย
  14 มีนาคม 2560 กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (LH-W3) ครั้งสุดท้าย
  10 มีนาคม 2560 แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  07 มีนาคม 2560 กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (LH-W3)
  01 มีนาคม 2560 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
  28 กุมภาพันธ์ 2560 เงินปันผลจ่าย,ออกหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น (แก้ไขวัน Record Date)
  28 กุมภาพันธ์ 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
  28 กุมภาพันธ์ 2560 เงินปันผลจ่าย,ออกหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
  28 กุมภาพันธ์ 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
  28 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
  28 กุมภาพันธ์ 2560 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  18 มกราคม 2560 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
  10 มกราคม 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ LH เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มกราคม 2560
  04 มกราคม 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
  28 ธันวาคม 2559 แจ้งความคืบหน้าเรื่องการเข้าร่วมทุนใน แอลเอชไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป (LHBANK) ของ CTBC
  16 ธันวาคม 2559 การซื้อทรัพย์สินของบริษัทย่อย (แก้ไข)
  16 ธันวาคม 2559 การซื้อทรัพย์สินของบริษัทย่อย (แก้ไข)
  15 ธันวาคม 2559 การซื้อทรัพย์สินของบริษัทย่อย
  07 ธันวาคม 2559 กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (LH-W3)
  10 พฤศจิกายน 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
  10 พฤศจิกายน 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
  10 พฤศจิกายน 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
  10 พฤศจิกายน 2559 แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  10 ตุลาคม 2559 หุ้นเพิ่มทุนของ LH เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ตุลาคม 2559
  06 ตุลาคม 2559 แจ้งวันหยุดทำการปี 2560
  05 ตุลาคม 2559 ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
  30 กันยายน 2559 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
  30 กันยายน 2559 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
  20 กันยายน 2559 การให้เช่าช่วง โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ แก่กองทรัสต์
  07 กันยายน 2559 กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (LH-W3)
  23 สิงหาคม 2559 แจ้งการไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (LH-W3)
  11 สิงหาคม 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
  11 สิงหาคม 2559 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
  11 สิงหาคม 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
  11 สิงหาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
  22 กรกฎาคม 2559 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
  07 กรกฎาคม 2559 หุ้นเพิ่มทุนของ LH เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
  30 มิถุนายน 2559 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
  08 มิถุนายน 2559 แจ้งการเข้าลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
  06 มิถุนายน 2559 กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (LH-W3)
  12 พฤษภาคม 2559 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  12 พฤษภาคม 2559 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  12 พฤษภาคม 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
  12 พฤษภาคม 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
  12 พฤษภาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
  09 พฤษภาคม 2559 การเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
  29 เมษายน 2559 กรรมการลาออก
  28 เมษายน 2559 ราคาและอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (LH-W3)
  26 เมษายน 2559 มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
  08 เมษายน 2559 หุ้นเพิ่มทุนของ LH เริ่มซื้อขายวันที่ 11 เมษายน 2559
  01 เมษายน 2559 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
  29 มีนาคม 2559 แจ้งการเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
  16 มีนาคม 2559 การนำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
  08 มีนาคม 2559 กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (LH-W3)
  29 กุมภาพันธ์ 2559 งบการเงินรายปี 2558
  29 กุมภาพันธ์ 2559 เงินปันผลจ่าย และกำหนดวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
  29 กุมภาพันธ์ 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
  29 กุมภาพันธ์ 2559 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  29 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
  21 มกราคม 2559 การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
  21 มกราคม 2559 การซื้อทรัพย์สินของบริษัทย่อย
  15 มกราคม 2559 การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
  15 มกราคม 2559 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
  08 มกราคม 2559 หุ้นเพิ่มทุนของ LH เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มกราคม 2559
  04 มกราคม 2559 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
  25 ธันวาคม 2558 แจ้งการเปลี่ยนชื่อของบริษัทย่อย
  21 ธันวาคม 2558 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  03 ธันวาคม 2558 กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (LH-W3)
  09 พฤศจิกายน 2558 การก่อตั้งกองทรัสต์ของบริษัทย่อย
  09 พฤศจิกายน 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
  09 พฤศจิกายน 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
  09 พฤศจิกายน 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
  09 ตุลาคม 2558 แจ้งการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
  08 ตุลาคม 2558 หุ้นเพิ่มทุนของ LH เริ่มซื้อขายวันที่ 9 ตุลาคม 2558
  01 ตุลาคม 2558 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
  01 ตุลาคม 2558 แจ้งการขายเงินลงทุน LHSC
  30 กันยายน 2558 ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
  30 กันยายน 2558 แจ้งวันหยุดทำการปี 2559
  09 กันยายน 2558 กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (LH-W3)
  09 กันยายน 2558 กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (LH-W3)
  14 สิงหาคม 2558 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
  13 สิงหาคม 2558 คำชี้แจงงบการเงินของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 ปี 2558
  13 สิงหาคม 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
  13 สิงหาคม 2558 จ่ายปันผลระหว่างกาล
  13 สิงหาคม 2558 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  13 สิงหาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
  16 กรกฎาคม 2558 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
  07 กรกฎาคม 2558 หุ้นเพิ่มทุนของ LH เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
  02 กรกฎาคม 2558 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
  24 มิถุนายน 2558 บริษัทย่อยขายอพาร์ทเมนท์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
  04 มิถุนายน 2558 กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (LH-W3)
  12 พฤษภาคม 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
  12 พฤษภาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
  12 พฤษภาคม 2558 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  12 พฤษภาคม 2558 แต่งตั้งการกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
  08 พฤษภาคม 2558 การเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
  23 เมษายน 2558 มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
  10 เมษายน 2558 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 9 เมษายน 2558
  07 เมษายน 2558 หุ้นเพิ่มทุนของ LH เริ่มซื้อขายวันที่ 8 เมษายน 2558
  01 เมษายน 2558 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
  23 มีนาคม 2558 การนำหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
  06 มีนาคม 2558 กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธูิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (LH-W3)
  06 มีนาคม 2558 กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ(LH-W3)
  25 กุมภาพันธ์ 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557(แก้ไข)
  24 กุมภาพันธ์ 2558 งบการเงินรายปี 2557
  24 กุมภาพันธ์ 2558 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  24 กุมภาพันธ์ 2558 การยกเลิกสัญญาบริหารโครงการ
  24 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งรายชื่อกรรมการตรวจสอบ
  24 กุมภาพันธ์ 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
  24 กุมภาพันธ์ 2558 เงินปันผลจ่าย และกำหนดวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
  24 กุมภาพันธ์ 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
  28 มกราคม 2558 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข PDF File 11 พย.2557)
  23 มกราคม 2558 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
  13 มกราคม 2558 หุ้นเพิ่มทุนของ LH เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มกราคม 2558
  05 มกราคม 2558 การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ LH-W3 ครั้งที่ 3 -แก้ไข Template
  05 มกราคม 2558 การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ LH-W3 ครั้งที่ 3
  โหลดต่อ