คณะกรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน

ดูรายละเอียด

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดูรายละเอียด

นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดูรายละเอียด