ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

เจตนารมณ์

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องที่สําคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกําหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯและผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวม

คำนิยาม

"บริษัท"

หมายถึง บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

"คณะกรรมการ"

หมายถึง คณะกรรมการบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

"ระเบียบวาระการประชุม"

หมายถึง ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (ประจำปี)

คุณสมบัติผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯรายเดียวหรือหลายรายก็ได้
 2. ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 0.1% ของหุ้นบริษัทฯทั้งหมด (รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน)
 3. ถือหุ้นจำนวนดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน จนถึงวันที่ใช้สิทธินี้

1. การเสนอวาระการประชุม

ขั้นตอนและวิธีการ

1.1 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม

 • เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆของราชการ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ , ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
 • เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯจะดำเนินการได้
 • เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
 • เรื่องที่ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด
 • เรื่องที่อยู่ในอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 • เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้ว
 • เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ (โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ)

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นี้ ต้องกรอกข้อความใน "แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น" พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ดังนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

 • หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ( กรณีเป็นชาว ต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
 • เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการคณะกรรมการ
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 38 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น” และลงชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ และหากผู้ถือหุ้นเสนอวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น” 1 แบบ ต่อ 1 วาระ

1.4 กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น สําหรับวาระที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทาง web site ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ขั้นตอนและวิธีการ

2.1 ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน

2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นี้ ต้องกรอกข้อความใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่.............” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ดังนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

 • หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ( กรณีเป็นชาว ต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
 • หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทํางาน รวมทั้งเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการคณะกรรมการ
บมจ. แลนด์แอนด์ เฮ้าส์
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 38 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อความใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่.............” และลงชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ และหากผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่........” 1 แบบต่อ 1 คน

2.4 กรรมการสรรหาของบริษัทฯ จะพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือก รายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น สําหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลทาง web site ของบริษัทหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป