จรรยาบรรณของพนักงาน

แนวทางปฏิบัติของเจ้าของกิจการ

  • จัดหาผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และเป็นที่ยอมรับจากสังคม
  • ให้อำนาจการบริหารอย่างเพียงพอแก่ผู้บริหาร เพื่อความคล่องตัวต่อการจัดการ
  • สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณทีได้กำหนดขึ้น
  • ไม่หาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากข้อมูลขององค์กรซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ