ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลเดียวกับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร อย่างไรก็ตาม การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการที่เป็นอิสระร่วมอยู่ด้วยประมาณ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด