ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 24.27 (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดทะเบียนล่าสุด) ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด โดยประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ อย่างไรก็ตาม การทำรายการต่างๆ ที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของบริษัท จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการที่เป็นอิสระร่วมอยู่ด้วยประมาณ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด