การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่หมดวาระ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล