การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บรรษัทภิบาล : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียมกันเป็นธรรม เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน ของผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้ รับการชดเชย