สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก

โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่และเวลาที่ใช้ในการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ บริษัทจึงได้ใช้ที่ทำการของบริษัท เป็นสถานที่ประชุม ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. ตั้งอยู่บริเวณสถานีลุมพินีของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่เดินทางได้ทั้งรถเมล์ รถไฟลอยฟ้า (BTS) รถไฟใต้ดิน (MRT) เวลาในการประชุมก็จัดให้มีการประชุมในวันทำงานปกติ

ในวันประชุม บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเสมอ และได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโดยใช้ระบบการรับลงทะเบียนด้วยโปรแกรมการรับลงทะเบียนที่สามารถค้นหาชื่อผู้ถือหุ้นจากชื่อ นามสกุล หรือเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งทำให้การรับลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับใบลงคะแนน เพื่อออกเสียงในแต่ละวาระ โดยในการนับคะแนน บริษัทได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการอ่านคะแนนจากบาร์โค๊ดของใบลงคะแนนที่บริษัทแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งทำให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว และผู้ถือหุ้นสามารถเห็นคะแนนในแต่ละวาระได้ทันทีเมื่อการลงคะแนนเสร็จสิ้น
ในวันนี้บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย สำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้บันทึกข้อมูลการประชุมไว้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ข้อซักถามและคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มติที่ประชุมในแต่ละวาระอย่างละเอียด และได้จัดส่งให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บ Home Page : www.lh.co.th ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลรวดเร็วโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป หลังจากนั้นก็จะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และมีประธานคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม ประธานในที่ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน และการเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามอย่างเท่าเทียมกัน โดยประธานได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และให้เวลาอภิปรายอย่างเพียงพอ และในปี 2552 เรื่อยมา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวม 1,094 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,588,818,601 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 55.3983) เกินกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 11,893,544,146 หุ้น โดยมีนายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นประธานในที่ประชุม และนายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม เป็นเลขานุการที่ประชุม รวมทั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน คือ

1.นายอนันต์ อัศวโภคิน
ประธานกรรมการ

2.นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

3.นายพิภพ วีระพงษ์
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

4.นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
5.นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ)

6.นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ (สายสนับสนุน) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7.นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง
กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม
กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการ