คณะกรรมการ

นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดูรายละเอียด

นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

ดูรายละเอียด

นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย

ดูรายละเอียด