คณะกรรมการ

นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด

นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด