ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

ลำดับ ชื่อบุคคล / นิติบุคคล จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นาย อนันต์ อัศวโภคิน 2,860,000,047 23.93
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,829,140,981 15.31
3 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด 677,000,069 5.67
4 สำนักงานประกันสังคม 557,132,040 4.66
5 THE BANK OF NEW YORK MELLON 348,086,427 2.91
6 STATE STREET EUROPE LIMITED 269,688,023 2.26
7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 212,569,514 1.78
8 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์ 134,960,000 1.13
9 นาย กิตติพล ทวนทอง 101,000,000 0.85
10 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 95,646,180 0.80
s