ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561

ลำดับ ชื่อบุคคล / นิติบุคคล ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1. นายอนันต์ อัศวโภคิน 2,860,000,047 23.93
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,019,216,191 16.90
3. GIC PRIVATE LIMITED 955,977,054 8.00
4. บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด 677,000,069 5.67
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 554,449,379 4.64
6. สำนักงานประกันสังคม 402,142,940 3.37
7. THE BANK OF NEW YORK MELLON 156,042,022 1.31
8. STATE STREET EUROPE LIMITED 155,173,073 1.30
9. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 141,242,300 1.18
10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 139,756,076 1.17
8,060,999,151 67.47%
s