ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562

ลำดับ ชื่อบุคคล / นิติบุคคล จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นายอนันต์ อัศวโภคิน 2,860,000,047 23.93
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,201,249,923 18.42
3 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด 677,000,069 5.67
4 สำนักงานประกันสังคม 426,607,440 3.57
5 STATE STREET EUROPE LIMITED 334,833,682 2.80
6 THE BANK OF NEW YORK MELLON 333,075,700 2.79
7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 279,587,050 2.34
8 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์ 134,960,000 1.13
9 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 118,712,880 0.99
10 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 109,944,630 0.92
s