ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ลำดับ ชื่อบุคคล / นิติบุคคล จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายอนันต์ อัศวโภคิน 2,860,000,047 23.93
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,978,863,961 16.56
3.  GIC PRIVATE LIMITED 955,977,054 8.00
4.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 716,839,273 6.00
5.  บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด 677,000,069 5.67
6.  สำนักงานประกันสังคม 402,892,940 3.37
7.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 188,230,388 1.58
8.  STATE STREET EUROPE LIMITED 175,092,406 1.47
9.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 147,499,076 1.23
10.  น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์ 134,960,000 1.13
s