ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ลำดับ ชื่อบุคคล / นิติบุคคล ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1. นายอนันต์ อัศวโภคิน  2,859,167,547  23.99%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด  2,287,895,175  19.20%
3. GIC Private Limited  1,932,798,432  16.22%
4. บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด  676,289,269  5.67%
5. Chase Nominees Limited  618,769,183  5.19%
6. สำนักงานประกันสังคม  389,928,440  3.27%
7. Littledown Nominees Limited  208,344,151  1.75%
8. State Street Bank and Trust Company  182,328,638  1.53%
9. The Bank of New York Mellon  141,977,239  1.19%
10. น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์  134,900,000  1.13%
 9,432,398,074  79.14%
s