ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560

ลำดับ ชื่อบุคคล / นิติบุคคล ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1. นายอนันต์ อัศวโภคิน 2,859,167,547 24.04%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,246,144,341 18.89%
3. GIC Private Limited 1,932,798,432 16.25%
4. บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด 676,289,269 5.69%
5. Chase Nominees Limited 644,419,383 5.42%
6. สำนักงานประกันสังคม 393,823,440 3.31%
7. State Street Bank and Trust Company 203,555,838 1.71%
8. Littledown Nominees Limited 167,501,020 1.41%
9. น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์ 134,900,000 1.13%
10. The Bank of New York Mellon 130,134,639 1.09%
    9,388,733,909 78.94%