ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561

ลำดับ ชื่อบุคคล / นิติบุคคล จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายอนันต์ อัศวโภคิน 2,860,000,047 23.93
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,964,517,864 16.44
3.  GIC PRIVATE LIMITED 957,231,354 8.01
4.  บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด 677,000,069 5.67
5.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 463,430,768 3.88
6.  สำนักงานประกันสังคม 408,892,940 3.42
7.  STATE STREET EUROPE LIMITED 353,451,177 2.96
8.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 142,272,552 1.19
9.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 138,448,340 1.16
10.  น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์ 134,960,000 1.13
s