สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคมมาโดยตลอด จึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2560 บริษัทมีกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้

 • กิจกรรมเพื่อสังคม “บริจาคเงินให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา”
  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทมอบเงินบริจาคจำนวน 980,000 บาท ให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกเลือดไตเทียม โดยการบริจาคเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
 • กิจกรรมเพื่อชุมชน “จิตอาสา คืนผืนป่า ให้ชุมชน”
  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้จัดการฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ นำคณะพนักงานทำกิจกรรมปลูกป่า ณ บ้านเขายายเที่ยง ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบและการตอบแทนสังคม รวมถึงเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
 • มอบทุนการศึกษาเพื่อน้องและรางวัลแด่คนทำงานดี
  เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ลูกคนงานก่อ สร้างในทุกโครงการและเป็นรางวัลแก่ช่างที่ตั้งใจทำงานเป็นประจำทุกปี และในปี 2560 ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 253 ทุน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการกำหนดมาตรการในการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง เพื่อเปิดรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งพนักงานบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บข้อมูลร้องเรียนดังกล่าวให้เป็นความลับ โดยจะรับรู้เฉพาะในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน ทั้งนี้สามารถยื่นเรื่องถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผ่านช่องทางดังนี้

 • E-mail : auditcommittee@lh.co.th
 • ยื่นทางไปรษณีย์ ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 37-38 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120