สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคมมาโดยตลอด จึงมีการจัดกิจการต่างๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2559 บริษัทมีกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้

  • กิจกรรมเพื่อสังคม “โครงการเติมฝัน ปันน้ำใจ”
    เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ จัดกิจกรรม “โครงการเติมฝัน ปันน้ำใจ” โดยได้มอบสิ่งของที่จำเป็นและทุนทรัพย์ให้กับโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 34 ซึ่งเป็นมูลนิธิสำหรับเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจน้องๆ ทั้งนี้โครงการนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีแรกและจะจัดทำต่อเนื่องทุกปีต่อไป เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
  • มอบทุนการศึกษาเพื่อน้องและรางวัลแด่คนทำงานดี
    เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ลูกคนงานก่อ สร้างในทุกโครงการและเป็นรางวัลแก่ช่างที่ตั้งใจทำงานเป็นประจำทุกปี และในปี 2559 ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 245 ทุน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการกำหนดมาตรการในการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง เพื่อเปิดรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งพนักงานบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บข้อมูลร้องเรียนดังกล่าวให้เป็นความลับ โดยจะรับรู้เฉพาะในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน ทั้งนี้สามารถยื่นเรื่องถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผ่านช่องทางดังนี้

  • E-mail : auditcommittee@lh.co.th
  • ยื่นทางไปรษณีย์ ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 37-38 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120