สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคมมาโดยตลอด จึงมีการจัดกิจการต่างๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2558 บริษัทมีกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้

  • มอบคอมพิวเตอร์ใช้แล้วให้โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา กิจกรรมเพื่อสังคม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อระบบนิเวศ” เพื่อคืนความสมบูรณ์และฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งซึ่ง เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของมนุษย์
  • มอบทุนการศึกษาเพื่อน้องและรางวัลแด่คนทำดี เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ลูกคนงานก่อ สร้างในทุกโครงการและเป็นรางวัลแก่ช่างที่ตั้งใจทำงานเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการกำหนดมาตรการในการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง เพื่อเปิดรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งพนักงานบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บข้อมูลร้องเรียนดังกล่าวให้เป็นความลับ โดยจะรับรู้เฉพาะในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน ทั้งนี้สามารถยื่นเรื่องถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผ่านช่องทางดังนี้

  • E-mail : auditcommittee@lh.co.th
  • ยื่นทางไปรษณีย์ ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 37-38 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120