สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดต่อ รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของลูกค้า และนำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด จากความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับรางวัล Platinum Award เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน จากผลการสำรวจของนิตยสาร Reader’s Digest ให้เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด (Trusted Brand 2012) และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นเพียงบริษัทเดียวในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัล