สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดต่อ รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของลูกค้า และนำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด จากความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด (Trusted Brand) จากผลการสำรวจของนิตยสาร Reader’s Digest ถึง 8 ปีติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2549 – 2556 รางวัลนี้มีถึงปี 2556) เป็นรางวัลที่วัดความพึงพอใจของผู้บริโภคทั้งในเอเชียและประเทศไทย และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นเพียงบริษัทเดียวในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัล และในปี 2560 บริษัทได้รับรางวัลสำคัญ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น และรางวัลการออกแบบโครงการ International Property Awards