สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความสำเร็จของบริษัท จึงได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม กำหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน และกำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และแบ่งผลตอบแทนส่วนหนึ่งเป็นโบนัสให้พนักงานตามผลประกอบการของบริษัทอันคำนึงถึงการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท

สวัสดิการต่างๆ มีดังนี้

 • บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยที่พนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสม ของกองทุนโดยสมัครใจ โดยพนักงานจะส่งเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2-7 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือนเช่นกัน สำหรับเงินกองทุนที่จดทะเบียนนี้ บริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542
 • การทำประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงาน คู่สมรสและบุตรที่รับรองถูกต้องตามกฎหมาย
 • การทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานในวงเงินทุนประกัน 500,000–1,500,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิต
 • การให้สิทธิพิเศษกับพนักงานในการซื้อสินค้าที่มีส่วนลด และการใช้สิทธิพิเศษนั้น จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งฝ่ายบุคคลและธุรการจะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานและคำนวณส่วนลดให้
 • การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน อาทิ
  • การเบิกค่ารักษาพยาบาล
  • การเบิกค่าทันตกรรม
  • จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี
  • การเป็นเจ้าภาพงานฌาปนกิจให้กับพนักงานและครอบครัวพนักงาน
  • เงินช่วยงานพิธีมงคลสมรส
  • ของขวัญเยี่ยมพนักงานคลอดบุตร
  • มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
  • ส่งเสริมด้านการจัดกิจกรรมนำเที่ยวประจำปีภายในฝ่ายที่ตนสังกัด
  • ส่งเสริมด้านการเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีภายในฝ่ายที่ตนสังกัด
  • แจกชุดฟอร์มพนักงานชายและหญิง
 • ให้ความช่วยเหลือพนักงานตามความเหมาะสมและสถานการณ์
 • โครงการอบรมพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความสุขในการทำงานด้วยสมาธิ เป็นการอบรมพื้นฐานของการสร้างสติ และฝึกจิต ควบคู่กับการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน ซึ่งจัดให้กับพนักงานทุกคน ทุกระดับ และถือเป็นหลักสูตรพื้นฐานเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
 • การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร/ธิดา ของพนักงานในระดับปฏิบัติการเป็นประจำทุกปี
 • การมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ให้กับผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด
 • การมอบประกาศเกียรติคุณ และมอบทองเป็นรางวัล ให้พนักงานที่มีอายุงานครบ 10ปี, 20ปี และ 30ปี เป็นประจำทุกปี เพื่อขอบคุณและยกย่องพนักงานที่ได้อุทิศแรงกายและแรงใจให้แก่บริษัทมาโดยตลอด

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษาหารือกับบริษัทเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน เป็นเสมือนสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของพนักงานให้บริษัททราบและร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรักษา ปรับปรุง พัฒนา ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสุขอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สินของพนักงาน และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน รวมถึง สนับสนุน เสริมสร้าง วัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน มุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน โดยการจัดการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานในการควบคุมงานก่อสร้างให้แก่วิศวกรควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ จิตสำนึก ด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำนักงานใหญ่มีการซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี การเข้าสำนักงานมีระบบสแกนนิ้วมือเข้าออกเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี ในปี 2561 บริษัทไม่มีพนักงานประสบอุบัติเหตุจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน

นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญต่างๆ ของบุคลากรว่ามีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจบริษัทอย่างแท้จริง ทั้งได้ระลึกอยู่เสมอว่าหนทางที่จะบรรลุให้ถึงซึ่งเป้าหมายดังกล่าวนั้น ต้องเกิดขึ้นจากการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทและพนักงานทุกคน กล่าวคือบริษัทได้เปิดโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาเพื่อความเติบโตของพนักงาน ขณะเดียวกันก็เป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จ อันจะเกิดขึ้นจากโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาดังกล่าวด้วยความมุ่งมั่นอย่างจริงใจ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลได้ดำเนินการไปในทิศทางอันสอดคล้องกับการบริหารงานของบริษัท และให้บรรลุผลตามนโยบายที่กำหนดไว้ บริษัทจึงให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน “ส่วนงานศูนย์พัฒนาฯและสรรหาฯ” ขึ้นมาทำหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆที่จำเป็นต่อการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล และได้กำหนดแนวนโยบายการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานไว้ดังนี้ คือ

 1. บริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหนือทรัพยากรทางการบริหารทั้งปวง ดังนั้น พนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ทัศนคติและความสามารถในการปฏิบัติงานตามความจำเป็นในงาน (Job-Requirements) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ทั้งนี้โดยการพิจารณาจากความพร้อมของพนักงานแต่ละคนเป็นสำคัญ
 2. บริษัทถือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นการลงทุนในตัวบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุตามภารกิจหลักและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 3. บริษัทจะให้ความสำคัญต่อโครงการฝึกอบรมต่างๆทางด้านงานหลักและงานสนับสนุน (Line & Function Program) ทั้งในระดับปฏิบัติการควบคุมงานและระดับบริหาร รวมทั้ง โครงการเสริมความรู้พิเศษต่างๆ (Special & Supporting Program) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงานปัจจุบันและที่สูงยิ่งขึ้นในอนาคต
 4. บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นของการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในฐานะที่เป็นเครื่องมืออันสำคัญต่อการปรับปรุงงาน (Tools For Improvements) ดังนั้นจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆเพื่อการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของฝ่ายและกลุ่มโครงการต่างๆ อย่างแท้จริง
 5. บริษัทถือว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องมีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ในลักษณะของการฝึกอบรมในงาน (On the job training) และ/หรือการสอนแนะในงาน (Coaching) อีกด้วย การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา จะพิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นปัจจัยอีกตัวหนึ่งด้วย
 6. บริษัทจะสนับสนุนด้านการให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และองค์การภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนา เช่น การให้ความร่วมมือด้านการขอเข้าศึกษาดูงาน การรับนักศึกษาฝึกงาน การให้ความร่วมมือด้านวิทยากร ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท (Corporate Image)

สำหรับพนักงานใหม่ บริษัทได้จัดปฐมนิเทศในวันแรกที่เริ่มทำงาน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบนโยบาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ โครงสร้างธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรมขององค์กรในเบื้องต้น สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆของบริษัท และพนักงานใหม่ที่เข้ามาในปีหนึ่งๆ จะมีการจัดสัมมนาเพื่อนใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รู้จักกับเพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่พนักงาน และผู้บริหาร อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในบริษัท ความผูกพันกับองค์กร รวมถึง การเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม

บริษัทได้สนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการฝึกอบรมในทุกระดับชั้น ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในบริษัท การเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาอบรมในบริษัท การส่งพนักงานอบรมโดยสถาบันอบรมต่างๆภายนอกบริษัท รวมถึงการฝึกอบรมและดูงานในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น ไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ในปี 2561 บริษัทมีการฝึกอบรมของพนักงาน คิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ย 16 ชั่วโมง/คน/ปี

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงาน ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อ “Did you know? ” โดยให้พนักงานแต่ละคนลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายของฝ่ายต่างๆ ซึ่งแต่ละฝ่ายจะเชิญหัวหน้างานที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานที่ฝ่ายตนรับผิดชอบ แชร์ประสบการณ์การทำงาน อัพเดทข้อมูลข่าวสารความรู้ใหม่ๆ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงาน ยังช่วยให้พนักงานเกิดความเข้าใจในกระบวนการทำงานในภาพรวม ความเชื่อมโยงของการทำงานของฝ่ายต่างๆ และเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปปรับใช้หรือพัฒนาระบบการทำงานต่อไป นอกจากกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ให้แก่พนักงานแล้ว คณะกรรมการบริษัทต่างเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับทักษะที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคคลากรให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หากบุคลากรในองค์กรสามารถคิดสร้างสรรค์ได้ (Creative Thinking) จึงได้จัดกิจกรรมที่ให้พนักงานในสำนักงานใหญ่ทุกฝ่ายร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเชิญชวนเพื่อนๆในบริษัทมาใช้บริการห้องสันทนาการ ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อ “Shape Up Your Skape”